Rynek Zdrowia: Projekt "Portrety szpitali"

foto: Rynek Zdrowia

Udział w projekcie ''Portrety szpitali - mapy możliwości'' przynosi dyrektorom szpitali i jednostkom samorządu terytorialnego podwójną korzyść. Nie tylko pokazuje im co należałoby zrobić, ale daje też legitymację do podjęcia działań - mówi dr Maria Węgrzyn, kierownik zespołu eksperckiego projektu, adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rynek Zdrowia: Do kogo jest skierowany projekt?

Maria Węgrzyn: Do dyrektorów i podmiotów tworzących szpitale - jednostek samorządu terytorialnego. Dostępne na platformie informatycznej narzędzie diagnostyczno-rekomendacyjne i benchmarkingowe badające szpitale umożliwia dyrektorom diagnozę stanu ekonomicznego i jakości pracy zarządzanych jednostek. Pozwala określić kierunki zmian w ich funkcjonowaniu i organizacji. Udział w badaniu jest bezpłatny.

W 2012 r. w ramach projektu przeprowadzono badanie pilotażowe, które obejmowało swoim zasięgiem siedem województw w Polsce. Wzięło w nim udział 100 szpitali. W 2013 r. obejmie wszystkie województwa, udział ma wziąć 280 szpitali. Badanie zostanie wykonane także w roku 2014, dzięki czemu uczestnicy będą mogli określić i ocenić stan szpitala w kolejnych latach.

- Jakie korzyści dla jednostek samorządu powiatowego niesie z sobą udział w projekcie ?

- Jest ich wiele, m.in. systematyczne wprowadzanie poprzez ankietę oraz przechowanie danych źródłowych o szpitalu, wygenerowanie benchmarków (wzorców) szpitala czy ustalenie pozycji danego szpitala względem benchmarku (stopnia zbliżenia lub oddalenia od wzorca).

Jednostka samorządu terytorialnego ma kontrolę nad podległymi sobie placówkami ochrony zdrowia, ale nie ma możliwości porównania pewnych kryteriów dotyczących tych jednostek i odniesienia ich do danych z lecznic w ramach województwa czy w innych województwach. Projekt ''Portrety szpitali... '' taką możliwość daje. Można porównać np. szpitale marszałkowskie województwa dolnośląskiego na tle szpitali Mazowsza. Przeanalizować jak sobie radzą w zarządzaniu, finansach itd.

Podobnie szpitale powiatowe. Starosta zna jedynie swój szpital i bazuje tylko na informacjach pozyskanych od dyrekcji jednostki. Udział w projekcie ''Portrety szpitali...'' da mu możliwość odniesienia i porównania lecznicy z innymi o podobnej wielkości i profilu działalności.

- Dyrektor szpitala ma najwięcej informacji o kondycji zarządzanej przez siebie placówki. Co jemu do zaoferowania ma projekt ''Portrety szpitali...''?

- Dyrektor zyska możliwość porównania zarządzanego przez siebie szpitala z innymi, w oparciu o konkretne dane. Uzyska m.in. kompletną i powtarzalną diagnozę stanu szpitala oraz możliwość porównania swoich efektów na tle efektów w grupie innych szpitali. Dostanie również zalecenia co i jak poprawić.

Może z nich czerpać podwójną korzyść, bo nie tylko pokazują one co należałoby zrobić, a są też legitymacją do podjęcia działań. Często dyrektor lecznicy wie, że co powinien zrobić, ale nie ma możliwości wprowadzenia zmian. Mając dostęp do danych z ''Projektu szpitali...'' może zwrócić się do organu założycielskiego i wskazać na uzyskane ratingi oraz przedstawić propozycję zmian. To wartościowy element pozwalający na podejmowanie decyzji zarządczych.

- Analiza zakłada porównania w różnych województwach, a przecież różnią się one nakładami na leczenie, liczbą pacjentów, lekarzy itd.

- Mamy jednego płatnika i szereg różnic między województwami, ale badanie jest tak skonstruowane, że uwzględnia wszystkie czynniki, które wpływają na jakość działania np. liczbę personelu medycznego, liczbę procedur, ilość łóżek, dodatkowe koszty. Jest to wieloaspektowa analiza pracy szpitala.

- Jak zbudowane jest narzędzie IT używane w projekcie?

- Platforma IT jest intuicyjna, a wypełnienie ankiet, które dotyczą trzynastu obszarów funkcjonowania szpitala jest proste. Pulpit dla dyrektora szpitala umożliwia mu m.in. dokonywanie analiz porównawczych i wewnętrznych, zaś pulpit dla organów tworzących stwarza możliwość zapoznania się z tym, co wskazały szpitale oraz realizowania analiz porównawczych. Na zakończenie udziału w badaniu dyrektor otrzymuje raport portretujący jego placówkę oraz rekomendacje.

Dane wprowadzane na platformę poprzez zalogowanie są danymi poufnymi. Uczestnicy badania nie wiedzą, o który szpital dokładnie chodzi, nie ma możliwości poprzez platformę zapoznawania się z raportami innych placówek. Twórcom projektu zależało, żeby szpitale, które mają słabsze wyniki nie obawiały się uczestnictwa w badaniu.

- Jakie opinie dotyczące użyteczności narzędzia uzyskano po pilotażu? 

- Istotna jest możliwość systematycznego analizowania czy podjęte działania zarządcze przynoszą efekty i poprawiają rentowność. Projekt pozwala na systematyczną, obiektywną identyfikację i ocenę zjawisk zachodzących w kluczowych obszarach funkcjonowania szpitali

Z opinii dyrektorów szpitali, którzy brali udział w badaniu pilotażowym wynika, że uzyskali użyteczne narzędzie pozwalające porównać zarządzane przez siebie placówki na tle innych i jednocześnie otrzymali legitymację do dalszych działań.

Zwracali uwagę, że sama wiedza o koniecznych zmianach nie wystarczy, gdy przy podejmowaniu decyzji przez jednostki samorządu terytorialnego pojawiają się ograniczenia związane z polityką czy stanowiskiem związków zawodowych. Wynik analiz przeprowadzonych w ramach projektu ''Portrety szpitali...'' jest dla nich argumentem, na którym mogą się wesprzeć.
Źródło: KATARZYNA ROŻKO/RYNEK ZDROWIA| 29-10-2013 17:20, www.rynekzdrowia.pl


Dr Maria Węgrzyn jest adiunktem w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i członkiem Rady Dolnośląskiego Oddziału NFZ we Wrocławiu. Jest także członkiem Dolnośląskiego Oddziału STOMOZ.

 

Partnerzy