Członkowie

 

Członkostwo w STOMOZ może być zwyczajne, wspierające lub honorowe. Członkiem zwyczajnym może być, zgodnie z § 11 Statutu, osoba która pełni funkcję menedżerską / kierowniczą w podmiocie leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zmianami) lub w jednostkach administracji państwowej, samorządowej realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia. Ponadto kandydat na członka zwyczajnego zobowiązuje się, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały Zarządu Oddziału, wnieść jednorazową opłatę wpisową w wysokości uchwalonej przez Walny Zjazd.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, wspomagające realizację celów Stowarzyszenia. Oczekuje się, że kandydat na członka wspierającego zadeklaruje formę, w jakiej zamierza wspierać Stowarzyszenie.

Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej zasłużonej dla rozwoju i realizacji celów Stowarzyszeniana. Na wniosek Zarządu Głównego nadaje ją Walny Zjazd STOMOZ, a osoba której takie członkostwo zostanie nadane uprawniona jest do noszenia Złotej Odznaki STOMOZ.Kandydatów na członków Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym Oddziałem STOMOZ, którego Zarząd jest uprawniony do przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających.

Zgodnie z § 15 pkt. 4 Statutu STOMOZ członkowie zwyczajni są zobowiązani do regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd. Równocześnie zgodnie z § 22 pkt. 2 Statutu, członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje po 12 miesiącach nieopłacania składek członkowskich.


 Członkowie zwyczajni STOMOZ opłacają:

Członkowie wspierający są zwolnieni z opłacania jakichkolwiek opłat i składek wynikających z członkostwa w STOMOZ, chyba że sami zadeklarują wspieranie Stowarzyszenia w formie dobrowolnych wpłat.

Składki wpłaca się na rachunek bankowy Oddziału, którego jest się członkiem.

 

Deklaracje do pobrania:

 

Partnerzy