RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOMOZ PUBLIKOWANE W RAMACH REALIZACJI OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z ART. 13 RODO

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 61/100 (zwane dalej Stowarzyszeniem lub STOMOZ) danych osobowych Członków oraz kontrahentów w związku z wykonywaniem obowiązków statutowych. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności Członków są dla STOMOZ jednymi z najwyższych priorytetów.

 

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest: STOMOZ reprezentowany zgodnie z zapisami statutu przez Zarząd Główny
Dane kontaktowe STOMOZ: stomoz@stomoz.pl, 00-819 Warszawa, ul. Złota 61/100
Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: zgodnie z art. 37 ust 1 RODO nie ma obowiązku powołania inspektora 

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Członków są przetwarzane w celach statutowych, określonych w §7 Statutu; wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez STOMOZ (np. marketing bezpośredni własnych usług, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Członków lub osób trzecich).

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są w szczególności:

 

Prawnie usprawiedliwione interesy

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez STOMOZ lub przez stronę trzecią), STOMOZ informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych usług; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Członków.

 

Odbiorcy danych

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, STOMOZ informuje Członka, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: członkom, zarządom oddziałów; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu STOMOZ oraz osobom przez nie upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. windykacja należności i dochodzenie roszczeń, reprezentacja prawna w razie roszczeń, obsługa strony internetowej, obsługa księgowości i kadr); upoważnionym przez STOMOZ podmiotom związanym umową o przechowywanie archiwalnej dokumentacji; stronom trzecim - w przypadku zgody Członka na przekazanie danych; organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

STOMOZ nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał STOMOZ będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku STOMOZ będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Członkowi informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

 

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 

Prawa Członka związane z przetwarzaniem danych osobowych

Członkowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Członek posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy STOMOZ przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Członka , ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Członek ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

STOMOZ informuje, że podanie następujących danych (łącznie lub w części) jest wymogiem obowiązkowym, wynikającym z przepisów prawa i warunkuje realizację obowiązków statutowych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem członkostwa w STOMOZ. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem realizacji zadań statutowych jest skreślenie z listy członków STOMOZ.

 

Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z administratorem danych: stomoz@stomoz.pl 

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzuje się na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

Partnerzy