Bezpłatne studia podyplomowe „Zarządzanie w podmiotach leczniczych - efektywne przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego"

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego wraz z firmą Talento Sp. z o.o. zaprasza wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych prowadzonych w ramach Projektu „Zarządzanie w podmiotach leczniczych - efektywne przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.4. Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia).

Zapraszamy kadrę zarządzającą podmiotów leczniczych (osoby zatrudnione na stanowisku: dyrektora, ordynatora, personelu administracyjno-kierowniczego, personelu medycznego pielęgniarskiego lub położniczego sprawującego stanowiska naczelnych, oddziałowych i koordynujących) do bezpłatnego udziału w naszym projekcie.


W ramach projektu „Zarządzanie w podmiotach leczniczych - efektywne przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego" kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi z terenu całej Polski zdobędzie wiedzę jak zarządzać i efektywnie przekształcać zakłady opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego, jak podnieść efektywność swoich przedsiębiorstw i jak skutecznie kontrolować w nich koszty.

Tematyka studiów podyplomowych
Projekt podzielony jest na dziesięć modułów tematycznych realizowanych w formie ćwiczeń i wykładów prowadzonych przez profesjonalną kadrę trenerską.

Kadra trenerska
Studia podyplomowe prowadzone będą przez profesjonalną kadrę trenerską posiadającą zarówno bogatą wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenie praktyczne. Kadrę stanowią m.in.:

Miejsce prowadzenia studiów podyplomowych
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udział w studiach podyplomowych jest całkowicie bezpłatny. Organizator zapewnia bezpłatnie materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Pokrywa również koszty związane z wyżywieniem.
Druga edycja studiów podyplomowych będzie przeprowadzona w Warszawie przy ul. Szachowej 1 i potrwa w okresie od października 2013 do czerwca 2014.

Warunki oraz wymagania w zakresie ukończenia studiów
Zajęcia będą miały formę wykładowo-warsztatową prowadzoną przez profesjonalną kadrę trenerską. Uzupełnieniem każdego tematu będą zajęcia na platformie e-learningowej.
Na zakończenie studiów każdy z uczestników odda pracę pisemną pod kierunkiem wybranego Promotora. Praca będzie dotyczyła wybranego aspektu przekształceń ZOZ lub zarządzania zmianą w służbie zdrowia. Studia zakończą się obroną pracy dyplomowej.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego.

Zasady naboru i rekrutacji uczestników
Rekrutacja do projektu prowadzona jest na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Zarządzanie w podmiotach leczniczych - efektywne przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego" w okresie od 1 października 2012 roku do wyczerpania limitu miejsc.

Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

  1. jest w przedziale wiekowym: od 18 roku życia do wieku emerytalnego;
  2. posiada wykształcenie wyższe;
  3. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie leczniczym spełniającym warunki określone w § 2 punkt 2 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Zarządzanie w podmiotach leczniczych - efektywne przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego";
  4. należy do kadry zarządzającej podmiotu leczniczego (jest zatrudniona na stanowisku: dyrektora, ordynatora, personelu administracyjno-kierowniczego, personelu medycznego pielęgniarskiego lub położniczego sprawującego stanowiska naczelnych, oddziałowych i koordynujących),
  5. zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub pracuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  6. spełnia pozostałe warunki określone w dokumentach programowych i wytycznych związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie następujących kryteriów:

W przypadku uzyskania równiej liczby punktów wg powyższych kryteriów o przyjęciu uczestnika będzie decydować kolejność rejestracji dokumentów (termin dostarczenia do biura projektowego).

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Zarządzanie w podmiotach leczniczych - efektywne przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego" oraz wypełnienie i złożenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych (wzór dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na stronie głównej projektu http://edumedica.edu.pl) na jeden z poniższych sposobów:

Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

Dane kontaktowe
Wszelkie szczegóły dotyczące studiów podyplomowych znajdują się na stronie internetowej projektu: http://edumedica.edu.pl.

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo również w naszym Biurze Projektu przy ul. Szachowej 1, 04-894 Warszawa.

Koordynator Projektu:
Krzysztof Wojtczak
tel.: +48 601 944 904
email: wojtczakk@gmail.com

Asystent Koordynatora Projektu:
Robert Kaleta
tel.: +48 508 676 932
email: robert.kaleta@talento.pl

Partnerzy